Thursday, November 27, 2008

Litany for 16 days of activism against gender violence (eng)

16 DAYS OF ACTIVISM AGAINST GENDER VIOLENCE
November 25 - December 10, 2008


L = Liturgist
C = Congregation
M = Men
W = Women

L We believe that, from the beginning of the world, the triune God, through Word and Spirit, gathers the church together – women and men from the whole of humanity. We believe that God has made us one body, one blood family of sisters and brothers, and will nurture and protect the church now and for ever
C We are God’s family, sisters and brothers.
L We believe that Christ’s reconciling work becomes visible in the church, which is the community of those who have been reconciled to God and to one another
C We are God’s family, sisters and brothers, reconciled to one another
L We reject any teaching that emphasises the gender difference between women and men to such an extent that it hinders or breaks the unity of the church or even leads to exclusion, denial and rejection of people.
C We are God’s family, sisters and brothers, reconciled to one another, and we stand against exclusion, denial and rejection in the one visible church.
L We believe that God has entrusted the church with the message of reconciliation in and through Jesus Christ; that the church is called to be the salt of the earth and the light of the world; that the church is called blessed because it is a peacemaker; that the church is witness both by word and deed to the new heaven and the new earth in which righteousness dwells
C We are God’s family, sisters and brothers, witnesses of reconciliation and justice, also between men and women.
L We believe that God has revealed Godself as the One who wishes to bring about justice and true peace among people, also among women and men; that in a world full of injustice and enmity – also a world of gender violence – God is in a special way the God of the destitute, the poor and the wronged and that God calls the church to follow in this
C We are God’s family, standing with the suffering, the poor and the wronged.
L In a community and a world where
• at least one out of three women are beaten, forced into sexual intercourse or abused in other ways;
• millions of women are raped by partners, family members, friends and strangers,
• women are denied their God-given human dignity by employers, colleagues, teachers, soldiers, and members of armed forces,
• up to 70% of women murders are committed by their own male partners,
We believe that the church should stand where God stands.
C • We, as the possession of God, want to stand where God stands: against injustice and with those who are wronged
• We, as followers of Christ, will speak out against the powerful and privileged who selfishly seek their own interests and harm others
• We believe that the church is called to stand with the mothers who lock their doors, fasten their latches, bar their windows, and hide in their homes from violent men who wish to harm them.
L We believe that, in obedience to Jesus Christ, its only Head, the church is called to confess and to do all these things, even though the authorities and human laws might forbid them and punishment and suffering be the consequence.

C Jesus is Lord.
To the one and only God, Father, Son and Holy Spirit,
be the honour and the glory for ever and ever.

Monday, November 24, 2008

Litanie vir 16 dae van aktivisme teen gender geweld

LITANIE VIR GEBRUIK IN GEMEENTES
Human Rights for Women-Human Rights for All
Menseregte vir Vroue-Menseregte vir Almal

16 DAE VAN AKTIVISME TEEN GENDER GEWELD
November 25 - Desember 10, 2008

L = Liturg
G = Gemeente
M = Mans
V = Vroue

L: Ons glo dat die drie-enige God, deur sy Woord en Gees, uit die ganse menslike geslag, vroue en mans, sy kerk versamel, versorg en beskerm, van die begin van die wêreld af, tot die einde toe, as een liggaam, een bloedfamilie, susters en broers.
G: Ons is Gods familie, susters en broers.

L: Ons glo dat die versoeningswerk van Christus, sigbaar word in die kerk, as geloofsgemeenskap van diegene wat met God en onderling met mekaar versoen is
G: Ons is Gods familie, susters en broers, versoen met mekaar.

L: Ons verwerp enige leer wat die gender (geslags) verskeidenheid tussen mans en vrouens, so verabsoluteer, dat dit die eenheid van die kerk belemmer or verbreek en selfs lei tot die uitsluiting, ontkenning en verwerping.
G: Ons is Gods familie, susters en broers, versoen met mekaar, en ons staan teen uitsluiting, ontkenning en verwerping in die een sigbare kerk.

L: Ons glo dat God aan sy kerk die boodskap van versoening in en deur Jesus Christus toevertrou het; dat die kerk geroep is om die sout van die aarde en die lig van die wêreld te wees; dat die kerk salig genoem word omdat hulle vredemakers is; dat die kerk deur woord en daad getuies is van die nuwe hemel en die nuwe aarde waarop geregtigheid woon.
G: Ons is Gods familie, susters en broers, getuies van versoening en geregtigheid, ook tussen mans en vrouens.

L: Ons glo dat God Homself geopenbaar het as die Een wat geregtigheid en ware vrede onder mense, ook tussen vrouens en mans wil bring; dat Hy in 'n wêreld vol onreg en vyandskap, ook ‘n wêreld van gender (geslags-) geweld, op 'n besondere wyse die God van die noodlydende, die arme en die veronregte is en dat Hy sy kerk roep om Hom hierin na te volg.
G: Ons is Gods familie, wat staan by die noodlydende, die arme en die verontregtes.

L: In ‘n gemeenskap waar ten minste een uit elke drie vroue geslaan word, geforseer word tot seksuele omgang òf op ander wyse misbruik word in haar leeftyd; in ‘n gemeenskap en wêreld waar miljoene vroue deur partners, familielede, vriende en vreemdelinge verkrag word, ontneem word van hul Godgegewe menswaardigheid, deur werkgewers, kollegas, onderwysers, soldate, lede van gewapende magte; in ‘n wêreld waar die Wêreld Gesondheidsorganisasie aantoon dat tot en met 70% van vroulike moorde deur hul eie manspartners gepleeg word, glo ons die kerk moet staan, waar God staan.
G: Ons as kerk staan, as eiendom van God, waar Hy staan, naamlik teen die onregtigheid en by die veronregtes; ons, die kerk as volgelinge van Christus, sal getuig teenoor alle magtiges en bevoorregtes wat uit selfsug hulle eie belang soek en oor andere beskik en hulle benadeel.
Ons glo dat die kerk geroep word om te staan langs ‘n ma, ‘wat haar deure sluit, luike grendel, hortjies toetrek, binne wegkruip, mense vrees wat voerings uitkeer, met kykers graaf hoe diep sy skeur, soos twee rotslae dinamiet ruik, en ‘n donga laat…”

L: Ons glo dat die kerk geroep word om dit alles te bely en te doen, in gehoorsaamheid aan Jesus Christus sy enigste Hoof, al sou ook die owerhede en verordeninge van mense daarteen wees en al sou straf en lyding daaraan verbonde wees.
G: Jesus is die Heer. Aan dié enige God, Vader, Seun en Heilige Gees, kom toe eer en heerlikheid in ewigheid.

Bronne
• Belydenis van Belhar (1986)
• Die guerilla, deur Patrick Petersen, in Vergenoeg 1993
• http://www.unfpa.org/16days/forms_violence.htm

Thursday, November 06, 2008

Funeral arrangements of Dr Seth Pitikoe

The funeral arrangments of Dr Seth Pitikoe is as follows:
The service will start at 10am at the URCSA in Tladi.
it is hoped and it was the wish of Dr Pitikoe that the service be simple and short and the family wish to honour this request.